Zásady ochrany osobních údajů

INFORMAČNÍ LISTINA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRO ZÁKAZNÍKY

Vážení zákazníci,

tento dokument obsahuje základní informace o zpracování Vašich osobních údajů v obchodní společnosti KOWEB s.r.o., IČO: 28847610, se sídlem Linhartice č.p. 233, 571 01 Linhartice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn.: C 30722 (dále jen „společnost“).

Vážíme si toho, že nám umožňujete práci s Vašimi osobními údaji a děláme vše proto, aby byly tyto údaje v maximální možné míře ochráněny. Snažíme se být k Vám co nejvíce transparentní, abyste měli přehled o tom, co s Vašimi osobními údaji děláme a na máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů právo.

Informační listina byla vytvořena v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V informační listině naleznete následující informace:

kdo je správcem osobních údajů

jaké osobní údaje zpracováváme

pro jaké účely používáme osobní údaje

kdo má přístup k osobním údajům

jaké jsou oprávněné zájmy

jak dlouho osobní údaje uchováváme

jak jsou osobní údaje zabezpečeny

jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

* KDO JE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je obchodní společnost KOWEB s.r.o., IČO: 28847610, se sídlem Linhartice č.p. 233, 571 01 Linhartice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn.: C 30722, která určuje prostředky a účel zpracování Vašich osobních údajů a zpracovává osobní údaje dle níže uvedených zásad.

* JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb ( např. v rámci poptávky našich výrobků nebo použití kontaktního formuláře).

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sami sdělíte při využívání našich služeb, jako je:

e-mail

jméno, příjmení (pouze, je-li to nezbytné pro konkrétní služby)

kontaktní, nebo doručovací adresa ( pouze, je-li to nezbytné pro konkrétní služby)

telefonní číslo

další údaje Vámi dobrovolně sdělené

* PRO JAKÉ ÚČELY A JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Naše společnost shromažďuje údaje pouze v nezbytných případech a použije je pouze pro sjednané účely, např.:

objednávky

zákaznický servis – poskytnutí služeb, informace k našim výrobkům, můžeme využívat různé

formy komunikace, jako je e-mail, dopis, telefon

personalizace – můžeme kombinovat údaje z různých zdrojů (např. webové stránky)

daně a účetní povinnost – ze zákona o účetnictví, zákon DPH – tvoření a zakládání faktur.

* KDO MÁ PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě vybíráme, komu Vaše data svěřujeme, aby nedošlo k úniku údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k Vašim údajům, či k jejich zneužití. Ochrana dat je pro nás prioritou. Se všemi dotčenými subjekty máme uzavřené zpracovatelské smlouvy, na jejímž základě jsou vázani povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytované údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům jsou:

osoby které zajišťují doručování zboží (přepravci)

účetní

správce IT

* JAKÉ JSOU OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY

Ve vymezených případech jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje proto, abychom zajistili ochranu práv naší společnosti, případně jiných třetích stran. Příslušná zpracování Vašich osobních údajů jsme oprávněni provádět bez Vašeho souhlasu, nicméně vždy z důvodů, které nás k tomuto typu zpracování opravňují. Příslušná zpracování na základě oprávněného zájmu jsou omezená. Oprávněné zájmy, které definujeme a na základě kterých zpracování provádíme, jsou vždy pečlivě posouzeny.

Mezi hlavní typy zpracování, která provádíme z titulu oprávněného zájmu patří:

bezpečnost a ochrana majetku – v rámci tohoto oprávněného zájmu provádíme zpracování kamerových záznamů, za účelem ochrany našeho majetku, ochrany budov, dobrého jména společnosti a z důvodů ochrany osob proti protiprávnímu jednání.

* JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

V rámci zpracování a uchování dat rozeznáváme dva hlavní důvody a s tím spojené lhůty, pro potřeby spojené s uchováním údajů na :

oprávněný zájem – po celou dobu aktivní spolupráce, ve spojení s reklamacemi, stížnostmi, k

ochraně našich práv, soudní spory – minimálně čtyři roky od ukončení

poskytování služby

uchování dat ze zákona v souvislosti s vedením účetnictví – většinou je minimální délka deset

let od ukončení poskytování služby

* JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY

Naše společnost má nastavená striktní vnitřní pravidla pro zpracování osobních údajů, které musí dodržovat všichni naši zaměstnanci. Naši zaměstnanci jsou vázaní mlčenlivostí a jsou v této oblasti pravidelně školeni. Taktéž všichni naši partneři jsou smluvně vázaní dodržovat mlčenlivost, přijímat bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů a zpracovávat předepsané osobní údaje pouze způsobem a pro účely stanovené naší společností. Námi používaná technologie a softwarové aplikace jsou náležitě zabezpečeny.

* JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte tato následující práva:

právo svůj souhlas se zpracováním osobních kdykoliv odvolat (za situace, kdy právním titulem

ke zpracování osobních údajů je souhlas)

právo osobní údaje opravit či doplnit

právo požádat omezení zpracování

právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech

právo na výmaz osobních údajů (být zapomenut) v určitých případech

a další práva stanovená v Nařízení

Svá práva můžete uplatnit na e-mailové adrese: jednatel@koweb.cz, či písemně na adrese sídla společnosti. Dle povahy údajů můžete být vyzváni k doložení totožnosti.

Informační listina je platná k datu 25.5.2018 (aktualizována k 1.2.2019)

* GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics používáme pro agregovanou, anonymizovanou analýzu návštěvnosti webových stránek. Aby bylo možné sledovat využití vaší relace, Google (_ga)do vašeho prohlížeče vloží soubor cookie s náhodně generovaným ClientID. Toto ID je anonymizováno a neobsahuje žádné identifikovatelné informace, jako je e-mail, telefonní číslo, jméno atd. Společnosti Google také zasíláme vaši IP adresu. Pomocí GA sledujeme agregované chování webových stránek, například to, jaké stránky jste si prohlíželi, jak dlouho atd. Tyto informace jsou pro nás důležité pro zlepšení uživatelského dojmu a určení účinnost stránek. Pokud byste chtěli získat přístup k informacím o prohlížení, které máme - nebo nás požádat o smazání jakýchkoli údajů GA - prosím smažte své _ga soubory cookie, kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře a/nebo nainstalujte doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics - Zapnuto .

Vytvořili Louťáci.cz